Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ARMEX PUBLISHING s.r.o. ze dne 25. května 2018 (dále jen „VOP“)

                                                      Čl. I.

Účelem těchto VOP je vymezit vzájemná práva a povinnosti mezi společností ARMEX PUBLISHING s.r.o. a zákazníkem při prodeji zboží prostřednictvím internetové stránky www.armexpublishing.cz.

                                                      Čl. II.

                                                                    Základní pojmy

1. Prodávající - společnost ARMEX PUBLISHING s.r.o., se sídlem Hamerská 405/13, Praha 9 Kyje, 198 00, IČ: 27075974, DIČ: CZ27075974, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94456, ID schránka q9gnbur (dále jen „prodávající“).

2. Zákazník - fyzická nebo právnická osoba objednávající prostřednictvím objednacího formuláře na adrese www.armexpublishing.cz. nebo prostřednictvím e-mailové adresy objednavka@armexpublishing.cz nebo nakladatelstv퀡rmexpublishing.cz.

3. Potvrzení objednávky – zpráva zákazníkovi o tom, že objednávka byla převzata k dalšímu zpracování s uvedením čísla objednávky.

4. Odmítnutí objednávky - zpráva prodávajícího zaslaná e-mailovou poštou zákazníkovi o tom, že jeho objednávka nebude zcela nebo zčásti zpracována, resp. vyřízena. 5. Objednané zboží - souhrn zboží, které zákazník označil v objednacím formuláři na adrese www.armexpublishing.cz.

6. Kupní cena - součet cen všech položek objednaného zboží včetně poštovného nebo dopravného.

7. Dobírková částka – součet kupní ceny a poštovného, resp. dopravného, splatná v místě a čase dodání.

8. Místo dodání – adresa uvedená zákazníkem v objednacím formuláři nebo pobočka České pošty, s.p., která je místně příslušná podle adresy udané v objednacím formuláři zákazníkem, pokud Česká pošta, s.p. nebyla schopna objednané zboží dodat na adresu uvedenou zákazníkem.

9. Čas dodání – lhůta, ve které je prodávající povinen dodat označené zboží na místo dodání. Tato lhůta činí 14 dní ode dne převzetí objednávky. Tato lhůta se prodlužuje o dobu zdržení, které vzniklo na straně České pošty, s.p.

                                                   Čl. III.

                                                                     Cena zboží

1. Cena zboží na adrese www.armexpublishing.cz je vždy uváděna včetně DPH.

2. Ke kupní ceně se připočítává dopravné ve výši 120,- Kč za předpokladu, že je místo dodání v České republice. Poštovné do zahraničí se stanovuje individuálně s ohledem na místo dodání a je sděleno zákazníkovi k odsouhlasení před odesláním zboží.

3. Balné se neúčtuje.

                                                      IV.

                                                  Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen dodat pouze objednané zboží, na kterém neváznou žádné právní vady (zástavní práva, dluhy či jiné právní vady) a které je bez faktických vad, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas.

3. Prodávající je povinen ke zboží přiložit daňový doklad.

4. Prodávající je oprávněn odmítnout dodání objednaného zboží bez uvedení důvodů. Došlo-li již k zaplacení kupní ceny na základě automaticky generované zálohové faktury, je prodávající povinen, v případě, že odmítne dodat objednané zboží, vrátit kupujícímu již zaplacenou částku.

5. Prodávající je oprávněn požadovat po zákazníkovi zaplacení dobírkové částky. Není povinen zákazníkovi dodat zboží dříve než po zaplacení dobírkové částky.

6. V případě, že zákazník nevyzvedne objednané zboží dodané prodávajícím řádně a včas v místě dodání a bude trvat na opakovaném dodání objednaného zboží, je prodávající oprávněn opakované dodání odmítnout. Jestliže prodávající neodmítne zboží opakovaně dodat, je oprávněn připočítat k dobírkové částce cenu poštovného za předchozí neúspěšné dodání. Prodávající je také oprávněn zvýšit kupní cenu o manipulační poplatek ve výši 10 % kupní ceny.

7. Jestliže ani dodání podle předchozího bodu nebude úspěšné, zákazník bude nadále trvat na dodání objednaného zboží a prodávající další opakované dodání neodmítne, pak prodávající nedodá označené zboží kupujícímu dříve než kupující zaplatí dobírkovou částku, cenu poštovného za předchozí neúspěšná dodání a 10% manipulační poplatek. Celkovou částku podle předchozích vět, jakož i způsob zaplacení oznámí prodávající zákazníkovi e-mailem.

8. Prodávající je oprávněn požadovat po zákazníkovi zaplacení celé kupní ceny v případě, že zákazník zvolil způsob platby zálohovou fakturou. Není povinen zákazníkovi dodat zboží dříve než po zaplacení celé kupní ceny uvedené v zálohové faktuře.

                                                      V.

                              Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník je povinen uvést v objednacím formuláři úplné a pravdivé údaje tak, aby objednané zboží mohlo být prodávajícím řádně a včas dodáno. Odesláním objednávky kupující potvrzuje úplnou správnost celé objednávky, potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona na ochranu osobních pro potřeby vyřízení své objednávky.

2. Zákazník je povinen v objednacím formulář zvolit způsob platby za objednané zboží. Platbu je možné uskutečnit dobírkou nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího číslo 230 037 9744/2010 na základě zálohové faktury, která je zaslána jako potvrzení objednávky. V případě, že je nutno uskutečnit mezinárodní převod (např. při platbě ze Slovenské republiky), je třeba uvádět při zadávání platebního příkazu číslo účtu prodávajícího v mezinárodním formátu IBAN: CZ2620 1000 0000 2300 3797 44, kód banky BIC (SWIFT) je FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., Rybná 14, 110 00 Praha 1. Variabilní symbol je uveden na potvrzení objednávky, konstantní symbol je 0008. Zákazník je oprávněn zvolit způsob platby dobírkou pouze v případě, že se místo dodání nachází na území České republiky.

3. Zákazník je povinen převzít řádně a včas dodané objednané zboží ve stanoveném místě a čase.

4. Zákazník je povinen při převzetí objednaného zboží zaplatit dobírkovou částku, pokud zvolil jako formu platby dobírku.

5. V případě, že zákazník nepřevezme nebo odmítne převzít řádně a včas dodané objednané zboží, trvá na jeho opakovaném byť jen částečném dodání a prodávající opakované dodání neodmítne, je kupující povinen zaplatit dobírkovou částku, poštovné za předchozí neúspěšné dodání a případný manipulační poplatek ve výši 10% kupní ceny.

6. V případě, že ani dodání podle předchozího bodu nebude z důvodů na straně zákazníka úspěšné a prodávající další opakované dodání neodmítne, pak prodávající nedodá označené zboží zákazníkovi dříve než zákazník zaplatí dobírkovou částku, cenu poštovného za předchozí neúspěšná dodání a manipulační poplatek ve výši 10 % kupní ceny. Celkovou částku podle předchozích vět, jakož i způsob zaplacení oznámí prodávající zákazníkovi e-mailem.

7. Pokud zákazník zvolí způsob platby zálohovou fakturou, je mu automaticky jako potvrzení objednávky zaslána zálohová faktura. V takovém případě je zákazník povinen do 10 dnů od zadání objednávky zaplatit předem za objednané zboží celou kupní cenu na účet prodávajícího číslo 230 037 9744/2010. Zákazník je povinen uskutečnit platbu pod variabilním symbolem, který je uveden na zálohové faktuře. Pokud prodávající neobdrží platbu do 10 dnů od objednání, bude prodávající považovat objednávku za zrušenou. Teprve po zaplacení celé kupní ceny je prodávající povinen zákazníkovi zaslat objednané zboží.

8. Jestliže zákazník uvedl jako místo dodání cizí stát, neuplatní se výše poštovného, resp. dopravného platná pro Českou republiku. V takovém případě je zákazník povinen vyčkat s placením celé kupní ceny do doby, než prodávající zákazníkovi sdělí výši poštovného, resp. dopravného pro konkrétní cizozemské místo dodání. Pokud zákazník po sdělení výše poštovného výslovně objednávku zruší, odmítne kupní cenu zaplatit nebo do 10 dnů po sdělení kupní ceny nezaplatí, považuje se objednávka za zrušenou.

9. Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy je upraveno v čl. VI. těchto VOP (zejména odst. 2 a násl.).

                                                        VI.

                        Reklamace zboží, práva z vadného plnění

1. Má-li označené zboží při dodání (převzetí) vady, které jsou v rozporu s čl. IV. bod 1. je zákazník oprávněn buď odstoupit od smlouvy nebo požadovat po prodávajícím výměnu objednaného zboží. Právo na výměnu zboží nebo na vrácení kupní ceny má zákazník v případě, že se rozpor s čl. IV. bod 1. projeví ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží (práva z vadného plnění). Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení objednaného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Práva z vadného plnění se též nevztahují na vady objednaného zboží, které způsobil zákazník nebo třetí osoba. Práva z vadného plnění se též nevztahují na vady objednaného zboží způsobené přepravcem. Práva z vadného plnění, které bylo zřejmě způsobené přepravcem (viditelně poškozený obal), je zákazník oprávněn/povinen uplatnit neprodleně u přepravce.

2. Zákazník má také právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od dodání (převzetí) objednaného zboží bez uvedení důvodu.

3. Právo odstoupit od smlouvy je zákazník povinen uplatnit písemně u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14 dnů od zjištění vady zboží v případě podle bodu 1. nebo do 14 dnů od dodání (převzetí) v případě podle bodu 2. Písemná forma je zachována, pokud je odstoupení odesláno prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Právo odstoupit od smlouvy je uplatněno včas, jestliže nejpozději do 14. dne po zjištění vady, popř. 14. dne po dodání (převzetí) objednaného zboží dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy je přílohou č. 1 těchto VOP. K odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 těchto VOP.

4. Jestliže zákazník uplatní své právo odstoupit od smlouvy podle předchozích bodů tohoto článku, je povinen společně s řádně doručeným včasným písemným odstoupením doručit prodávajícímu také veškeré objednané zboží, jehož se odstoupení týká, nebo prodávajícímu alespoň prokázat, že zboží odeslal na adresu prodávajícího.

5. V případě odstoupení podle bodu 1. tohoto článku vzniká zákazníkovi vedle práva na vrácení kupní ceny též právo na vrácení nákladů poštovného, resp. dopravného, a nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady budou prodávajícím uhrazeny kupujícímu společně s kupní cenou.

6. V případě odstoupení podle bodu 2. tohoto článku vzniká zákazníkovi právo pouze na vrácení kupní ceny a poštovného, resp. dopravného. V tomto případě kupující nese náklady spojené s vrácením zboží.

7. Požaduje-li zákazník výměnu zboží, jelikož zboží má vlastnosti v rozporu s čl. IV. bod 1., je povinen toto právo (právo reklamace) uplatnit u prodávajícího písemně. Ustanovení čl. VI. 3., 4 a 5 se uplatní přiměřeně.

8. Prodávající má zákonnou 30 denní lhůtu na vyřízení reklamace. Pokud prodávající výslovně reklamaci neuzná ve stanovené lhůtě, platí, že reklamace je oprávněná. V případě, že prodávající reklamaci výslovně nebo fikcí uzná, vymění zákazníkovi na své náklady reklamované zboží. Reklamace může být také prodávajícím řádně vyřízená zaplacením kupní ceny zákazníkovi.

9. V případě, že dojde mezi prodávajícím a zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 12000 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

                                                  Čl. VII.

                  Zpracování a ochrana osobních údajů

1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prodávající jako správce osobních údajů informuje zákazníka jako subjekt údajů a zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje zákazníka z důvodu plnění smluvních povinností, které vyplývají ze vzájemně uzavřené (kupní) smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem, a to v rozsahu nutném pro účely plnění smluvních povinností.

2. Prodávající dále informuje zákazníka a zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje zákazníka z důvodu plnění povinností podle příslušných právních předpisů, zejména v oblasti daňové a účetní, a to v rozsahu nutném pro účely plnění zákonných povinností.

3. Mezi zpracovávané osobní údaje patří zejména jméno, příjmení, popř. jiný název, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo běžného účtu, které zákazník používá pro úhradu plateb souvisejících s plněním smlouvy, adresa bydliště/trvalého pobytu, místa podnikání nebo místa plnění (dodání zboží), e-mailové a telefonické spojení. 

4. Pro vyloučení pochybnosti prodávající informuje zákazníka, že pro účely plnění smlouvy je zákazník povinen osobní údaje poskytnout prodávajícímu, jelikož se jedná o zpracování osobních údajů na základě smluvního požadavku souvisejícího s uzavřením a řádným plněním vzájemně uzavřené smlouvy, jakož i na základě požadavku vyplývajícím z právních předpisů zejména v oblasti daňové a účetní.

5. Prodávající bude osobní údaje zákazníka uchovávat po dobu nutnou ke zpracování objednávky (splnění kupní smlouvy). Po vyřízení objednávky budou osobní údaje zákazníka archivovány, a to pouze po dobu těmito předpisy stanovenou.

6. Při zpracování osobních údajů zákazníka prodávající dostatečně zabezpečí jejich ochranu. Pokud pro zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel (uvedené účely) použije prodávající dalšího zpracovatele, využije prodávající pouze takového zpracovatele, který poskytuje dostatečné záruky na ochranu osobních údajů

7. Prodávající dále informuje zákazníka, že má právo na přístup ke všem svým osobním údajům u prodávajícího, dále má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů a má také právo vznést u prodávajícího námitku ohledně zpracování svých osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz), na který se zákazník může obrátit se stížností. 

                                      Čl. VIII.

                                Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti v těchto VOP výslovně neupravená se řídí příslušným právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. Jsou-li práva a povinnosti upraveny dohodou prodávajícího a zákazníka odchylně od VOP, má přednost tato dohoda.

3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. května 2018.

Příloha č. 1  Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat naši společnost ARMEX PUBLISHING s.r.o., Hamerská 405/13, 198 00 Praha 9, IČ: 7075974 tel.: +420 286 852 326, e-mail: nakladatelství@armexpublishing.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2.

a) Převzetí zboží Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese ARMEX PUBLISHING s.r.o., Hamerská 405/13, 198 00 Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Příloha č. 2  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát

ARMEX PUBLISHING s.r.o.
Hamerská 405/13
198 00 Praha